Raffaello mono

This cake is real rapsody of taste.